Privacyverklaring Landman Hoevelaken B.V.

Landman Hoevelaken B.V. (hierna: ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door ons worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van deze website. Wij achten de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, u als klant aan ons bent verbonden en/of omdat u deze om andere redenen aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken bijvoorbeeld:

-    Uw bedrijfsnaam;

-    Uw btw-identificatienummer en KvK-nummer;

-    Uw voor- en achternaam;

-    Uw adresgegevens;

-    Uw telefoonnummer;

-    Uw e-mailadres;

-    Uw bankrekeningnummer;

-    Uw IP-adres;

-    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in e-mail of telefonische correspondentie of bij het aanmaken van een account op deze website

-    Gegevens over uw activiteiten op deze website;

-    Internetbrowser en apparaattype.

Voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke rechtsgrond dat gebeurt

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven. Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op deze website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door ons uitsluitend gebruikt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u zich bij ons als klant wilt aanmelden, worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen en na onze goedkeuring daarvan, u een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot onze webshop te geven. Als u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekregen om in te loggen op het besloten gedeelte van deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan en het plaatsen van een bestelling. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden.

Indien u als klant aan ons bent verbonden en bestellingen bij ons plaatst, worden de door u opgegeven persoonsgegevens, naast de in deze privacyverklaring beschreven overige gronden voor rechtmatige gegevensverwerking, uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst (bestelling) te kunnen uitvoeren. In het kader van de uitvoering van een tussen u en ons gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door ons aan te wijzen transporteur voor het bij u bezorgen van bestelde producten, of in geval u opdracht hebt gegeven om producten direct vanuit onze leverancier aan u te laten leveren, aan de betreffende leverancier. Ook komt het voor dat onze leveranciers de producten verpakt aan ons aanleveren; om te voorkomen dat wij de verpakking moeten openen en om de bestelling zo snel mogelijk aan u te kunnen doorsturen, kan het voorkomen dat wij uw bedrijfsnaam en vestigingsplaats aan de leverancier doorgeven zodat de leverancier deze op de verpakking noteert en wij u als uiteindelijke ontvanger van de bestelling makkelijk kunnen identificeren.

Voorts is het mogelijk dat u zich op deze website aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Om onze mailings te kunnen versturen, hebben we uw e-mailadres nodig. We vragen daarnaast naar uw voor- en achternaam om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om u af te melden voor deze e-mails. Wij zullen uw afmelding zo snel mogelijk verwerken.

Met uw toestemming worden u persoonsgegevens ook gebruikt om afspraken te maken en uw eventuele winkel te laten bezoeken door een van onze verkoopadviseurs.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en ons gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven en uw eventuele aanmelding als onze klant, ook als ‘overeenkomst’ aangemerkt.

Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen:

-    Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website;

-    Het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door onze hostingprovider om deze website en onze e-mailvoorzieningen te kunnen exploiteren;

-    Het op geautomatiseerde wijze verwerken van uw persoonsgegevens bij gebruik van ons ERP-systeem, mede in combinatie met onze webshop, voor de automatische afhandeling van onze logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen;

-    Het delen van uw persoonsgegevens via ons ERP-systeem met een accountant en/of boekhouder om onze administratie en boekhouding te kunnen verzorgen.

-    Ons gebruik van reguliere zakelijk e-mailverkeer. Daarbij maken wij gebruik van de diensten van Office365. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk;

-    Het aan u als reeds bestaande klant versturen van onze nieuwsbrief per e-mail. Door middel van deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de laatste aanbiedingen, nieuwe producten, andere ontwikkelingen binnen ons assortiment en binnen ons bedrijf. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om u af te melden voor deze e-mails. Wij zullen uw afmelding zo snel mogelijk verwerken. Ook kunt u als bestaande klant telefonisch worden benaderd omtrent nieuwe producten, andere ontwikkelingen binnen ons assortiment en binnen ons bedrijf. Indien u daar niet langer prijs op stelt, kunt u dat ons aangeven en zullen we u daaromtrent niet langer telefonisch benaderen;

-    Ons gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van deze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen of andere oneigenlijke doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zult u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan voor u de functionaliteit van onze website evenwel ernstig verminderen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van haar dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen, zulks evenwel uitsluitend voor zover u uw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies voor deze doeleinden;

-    Onze samenwerking met een webbeheerder en webdesigner die toegang zouden kunnen verkrijgen tot de middels deze website door u opgegeven persoonsgegevens.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe door ons geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie wij persoonsgegevens verstrekken zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, evenals door ons ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij, zullen wij de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers van persoonsgegevens om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als wij, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wij slaan uw persoonsgegevens voornamelijk op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die wij verzamelen, worden doorgegeven of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener van ons of van een partij aan wie wij de verwerking van persoonsgegevens hebben uitbesteed en die de verwerking op haar beurt en met onze expliciete voorafgaande toestemming weer uitbesteedt aan een derde, daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, dragen wij er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Wij zullen dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en beveiligingsmaatregelen

Persoonsgegevens worden door ons slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Wij leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens door ons niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@landmanhoevelaken.nl. Enkele beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen zijn:

-    TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de vermelding 'https' in de adresbalk en het hangslotje in de adresbalk;

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden, het aanbod van onze producten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren, alsook voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in uw gebruik van deze website. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van deze cookies. In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre deze website van cookies gebruik maakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@landmanhoevelaken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of indien u in een ander land dan Nederland gevestigd of woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar. In geval van Nederland kan dat via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Landman Hoevelaken B.V.

Oosterinslag 12

3871 AL Hoevelaken

Nederland

Telefoonnummer: 0031 (0) 33 2535837

info@landmanhoevelaken.nl